Cart 0

ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः।
सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु।
मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्॥
शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥
 ॐ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ॐ
May all be prosperous and happy
May all be free from illness
May all see what is spiritually uplifting
May no one suffer
Om peace, peace, peace

 Featured Collections